Ylipaine talossa

Suomalaisessa rakentamisessa on pitkään ohjeistettu säätämään rakennuksen ilmanvaihto lievästi alipaineiseksi. Tämä siksi, ettei sisäilmassa oleva kosteus pääsisi vaikuttamaan haitallisesti rakennuksen ulkovaippaan, kuten eristeisiin ja runkorakenteisiin.

Koneellisen poiston kohdalla alipaineisuus yleensä saavutetaan helposti, toisinaan jopa liian helposti, jonka seurauksena liiallinen alipaine alkaa muodostamaan haitallisia ilmiöitä, kuten eristekuitujen ja muiden epäpuhtauksien kulkeutumista sisäilmaan.

Painovoimainen ilmanvaihto, eli luonnollinen ilmanvaihto toimii myös yleisesti ottaen siinä mielessä oikein, että alipaineisuus useimmiten saavutetaan. Koska tämän ilmanvaihtomuodon toimivuus kuitenkin perustuu luonnon olosuhteisiin, painesuhteissa tapahtuu usein heittelyä, samoin kuin ilman vaihtuvuudessa. Toisinaan rakennus saattaa olla myös ylipaineinen.

Koneellinen ilmanvaihto ja ylipaine

Täysin koneellinen ilmanvaihto sen sijaan mahdollistaa helpommin ylipainetilan syntymisen rakennukseen. Koska rakennukseen tuleva ilma ja sieltä pois puhallettava ilma kulkee ilmanvaihtokoneen puhaltimien ja suodattimien kautta, muuttujia on enemmän, minkä vuoksi myös ylipaineisuus on mahdollista.

Yleisimmät syyt ylipaineelle:

  • Ilmanvaihto väärin säädetty, eli tuloilman määrä on yksinkertaisesti säädetty suuremmaksi verrattuna poistoilmaan
  • Poistoilmasuodatin tukossa, eli tuloilmaa puhalletaan rakennukseen enemmän kuin sieltä pystytään puhaltamaan ulos likaisen suodattimen läpi.
  • Ilmanvaihtokoneen puhaltimissa vikaa. Esimerkiksi poistopuhaltimen viallinen kondensaattori saattaa aiheuttaa poistopuhaltimen toimimattomuuden joko kokonaan tai osittain.
  • Useampi kerroksisessa talossa yläkerroksissa saattaa olla ylipainetta, vaikka paperilla tilakohtaiset ilmamäärät näyttäisivät hyvältä.

Ylipaineisuuden todentaminen

Toisinaan yksi merkki ylipaineesta on ikkunoiden huurtuminen. Monesti on kuitenkin niin, ettei ylipainetta huomata ennen kuin rakennuksessa tehdään vaikkapa ilmanvaihdon huolto, jonka yhteydessä ilmamääriä mitataan.

Ylipaineisuutta ja painesuhteita ylipäätään voidaan selvittää esimerkiksi savukokein, tai tarkalla paine-eromittarilla. Koneellisenkin ilmanvaihdon kohdalla olosuhteilla on merkitystä, minkä takia kaikkein luotettavimmat tulokset saadaan pidempiaikaisella mittauksella. Tätä varten on olemassa erilaisia paine-erologgereita, jotka jätetään mittaamaan pidemmäksi ajaksi, usein päiviksi.

Mittaustuloksista voidaan päätellä eri olosuhteiden ja tilanteiden vaikutusta painesuhteisiin ja saadaan tarkempi kuva todellisista painesuhteista.

Ylipaineisuuden haitat

Rakennuksissa vallitseva lievä ylipaine tuskin riittää aiheuttamaan ihmiselle suoraan ongelmia, mutta kuten alussa mainittiin, rakennukselle se voi sitä tehdä ja tätä kautta välillisesti myös ihmiselle.

Sisäilman sisältämä kosteus saattaa ylipaineen vuoksi kulkeutua seinärakenteisiin päin, aiheuttaen pahimmillaan rakenteiden kastumista, mikä puolestaan voi muodostaa otolliset kasvuolosuhteet mikrobeille.

Puurakenteiden pitkäaikainen kosteus saattaa altistaa esimerkiksi lattiasienelle, mitä pidetään rakennusten vaarallisimpana lahottajana. Lattiasieni tarvitsee vain vähän kosteutta, leviää tehokkaasti, ja tekee nopeasti tuhojaan.

Myös kivirakenteiden eristeet ja pinnat ovat alttiita mikrobeille, joskaan varsinaista rakenteiden heikentymistä ei tapahdu samassa mittakaavassa verrattuna puurunkoiseen taloon.

Lopuksi

Teoriatasolla voisi ajatella, että alipaineisuus suojelee rakenteita, mutta vastaavasti kääntöpuolena alipaine pyrkii imemään epäpuhtauksia eri vuotokohdista sisäilmaan. Ylipaineen ongelmana on mahdollinen kosteuden kulkeutuminen rakenteisiin, mutta toisaalta vältytään alipaineen mukanaan tuomilta epäpuhtauksilta. No, käytännössä asia ei ole aivan näin yksinkertainen, koska muuttujia on monia.

Tällä hetkellä uusien rakennusten kohdalla pyritään monesti lähelle nollatasoa painesuhteissa. Tässä ongelmana on erilaiset mittauksiin liittyvät epätarkkuudet, etenkin kun paine-erot ovat erittäin pieniä. Silloin riskinä on, että todellisuudessa ja tietyissä olosuhteissa rakennus voikin olla lievästi ylipaineinen.

Joka tapauksessa, tällä hetkellä yleisesti ollaan samaa mieltä rakentamisen ohjeiden kanssa, että rakennuksen ylipaineisuutta tulee välttää. Varmuus painesuhteista saadaan kokeneen ammattilaisen suorittamilla mittauksilla.