Ilmanvaihtokanavien puhdistus työvaiheet

Ilmanvaihtokanavien puhdistus työvaiheet

Ilmanvaihtokanavien puhdistus vaatii aina ammattilaislaitteiston, jotta voidaan olla varmoja puhtaasta lopputuloksesta. Onnistunut lopputulos vaatii myös osaavat tekijät.

Ilmanvaihdon puhdistus on yleisesti melko suoraviivainen toimenpide, mutta muuttuvia tekijöitä on useita ja jokainen kohde onkin aina uniikki. Toisinaan työssä vaaditaan ongelmanratkaisukykyä, joka kehittyy vain kokemuksen myötä.

Useimmiten ongelmat liittyvät ilmavirtoihin tai paine-eroihin ja silloin on tärkeää, että huoltotyön suorittaja tiedostaa, mikä on mahdollista ja mikä ei, miten laitteiston tulisi optimioloissa toimia, ja mitkä tekijät voivat aiheuttaa ongelman. Toisinaan ongelmat johtuvat jo suunnittelun aikaisista virheistä, mitkä voivat olla vaikeita tai jopa mahdottomia korjata kohtuullisilla kustannuksilla. Yksi esimerkki tällaisesta on liian pienellä kanavalla rakennettu monimutkainen putkisto, jonka suuri painehäviö käytännössä estää ilman kulkemisen toiseen päähän taloa normaalilla käyttönopeudella. Tällöin tulee miettiä parasta mahdollista kompromissia, jolla varmistetaan mahdollisimman hyvä ilmanvaihdon toimivuus. On tärkeää että huoltohenkilöstö myös avoimesti ja selkeästi kommunikoi näistä isäntäväelle.

Itse kanavien puhdistustyössä tarvitaan monenlaisia koneita ja työvälineitä.

Tärkeimmät ovat:

  • Harjakone, jolla kanaviston mekaaninen harjaus suoritetaan. Pienissä kanavissa käytetään joskus myös porakoneakselia, jonka akseli on pienempi ja taipuisampi
  • Suurtehopuhallin eli alipaineistaja, jolla ilmanvaihtolaitteistoon saadaan voimakas alipaine
  • Alipaineistukseen käytettävät letkut ja sovittimet
  • Eri kokoisia ja tyyppisiä harjoja erilaisille kanaville
  • Pesutarvikkeet venttiilien pesuun
  • Kompressori paineilmaa varten, puhaltimien, iv-koneen, lto-kennon yms. puhdistamiseen
  • Imuri iv-koneen puhdistamiseen
  • Tikkaat sisä- ja ulkokäyttöön
  • Lisäksi erinäinen määrä muuta pienempää tarviketta ja työkalua

Koska tarvittavaa työvälinettä on paljon, etenkin pienemmissä kohteissa suuri osa työajasta meneekin kanavapuhdistuksen valmisteluun, ja itse kanaviston harjaus käy lopulta melko nopeasti.

1. Alipaineistus

Puhdistus etenee yleensä siten, että ensin valmistellaan kanaviston alipaineistus, jonka jälkeen poistetaan puhaltimet ilmanvaihtokoneesta. Koneellisessa tulo- poistojärjestelmässä alipaineistuksen ilmavirta kulkee yleensä ilmanvaihtokoneen läpi, jolloin koneesta tulee poistaa puhaltimien lisäksi myös suodattimet ja lämmöntalteenottokenno.

Kun tarpeelliset komponentit on poistettu ilmanvaihtokoneesta, kone suljetaan, koska myös se alipaineistetaan puhdistuksen yhteydessä.

Epäpuhtaudet kulkevat siten asunnon sisältä venttiilien päästä kanavistoa pitkin ilmanvaihtokoneelle, josta niiden matka jatkuu tavallisimmin raitisilmakanavaa pitkin alipaineistajalle ja siitä ulos pihalle.

Joskus alipaineistus joudutaan tekemään katolta jäteilmakanavasta, mikäli raitisilmakanavan pää on sellaisessa tilassa, että siitä paineistaminen ei onnistu.

Raitisilmakanavan päästä suoritettu alipaineistus on optimaalisin vaihtoehto, sillä viimeiseksi puhdistettavan raitisilmakanavan kautta tapahtuva alipaineistus aikaansaa mahdollisimman suuren ilmavirran juuri kanaviston tärkeimpään kohtaan, eli raitisilmakanavaan. Tämän kanavan kautta tulee kaikki ilma asuntoon.

2. Venttiilien irrotus ja puhdistus

Kun alipaineistus ja ilmanvaihtokone on valmisteltu puhdistusta varten, siirrytään asunnon puolelle ja poistetaan kaikki tulo- ja poistoilmaventtiilit. Avonaiset venttiilien aukot tulpataan, jotta saadaan maksimaalinen ilmavirta ja -nopeus kulloinkin puhdistettavaan kanavanosaan. Venttiilit merkitään, jotta tiedetään mikä kuuluu mihinkin kohtaan.

Venttiilit pestään tarkoitukseen sopivalla pesuaineella ja jätetään kuivaamaan siksi aikaa, kun varsinainen kanaviston puhdistus suoritetaan.

Venttiilien pesu on aina tärkeä toimenpide, mutta erityisen tärkeää se on silloin, kun puhdistuksen jälkeen mitataan ja säädetään sopivat tilakohtaiset ilmavirrat. Likaiset venttiilit aiheuttavat vääristymää mittaustuloksiin.

3. Kanaviston koneellinen harjaus

Venttiilien pesun jälkeen voidaan käynnistää alipaineistaja, jonka tehtävänä on siis kuljettaa kanaviston puhdistuksen yhteydessä irtoava aines luotettavasti ulos kanavistosta.

Toisinaan kuulee juttuja kanaviston puhdistuksista, joissa ”alipaineistukseen” on käytetty teollisuusimuria tai vastaavaa. Näiden kohdalla tilanne on usein se, että parempi olisi jättää kokonaan tekemättä, sillä irrotessaan kanavistosta pölyllä on taipumus ”paakkuuntua”, ja etenkin mikäli ilmavirta on heikko, nämä paakut jäävät helposti kanaviston mutkakohtiin pyörimään, eivätkä poistu sieltä. Myöhemmin normaalin käytön aikana nämä paakut saattavat vähitellen kulkeutua esimerkiksi puhaltimiin, ja aiheuttaa pahojakin ongelmia.

Joten riittävän voimakas alipaineistus on työn onnistumisen kannalta ehdoton edellytys.

Kun alipaineistus on päällä, aletaan suorittamaan kanaviston koneellista harjausta, yleensä siihen tarkoitukseen suunnitellulla harjakoneella. Joskus, etenkin pienen kanaviston, tai kanaviston, jossa kiinnitykset on tehty ruuviliitoksella, kohdalla käytetään porakoneeseen kiinnitettävää pyörivää akselia, ja siihen yhdistettyä harjaa.

Harjakoneen pyörivä harja valitaan kanavan koon mukaan, ja sen mukaan minkälaista likaa kanavassa on.

Harjaus aloitetaan tyypillisesti kanaviston kauimmasta päästä suhteessa ilmanvaihtokoneeseen, ja siitä edetään kanaviston haara kerrallaan lähemmäs ilmanvaihtokonetta. Muut kanaviston haarat ovat tulpattuina, ja ainoastaan työn alla olevan haaran kautta kulkee ilmaa. Näin saadaan riittävä nopeus ilmavirralle, jotta epäpuhtaudet poistuvat varmasti.

Kun tulo- ja poistoilmakanavat on puhdistettuna, siirrytään ilmanvaihtokoneelle, jonka kautta puhdistetaan jäteilmakanava ja raitisilmakanava.

Työ edellyttää joskus katolla käyntiä, minkä vuoksi myös kattoturvallisuus tulisi olla kunnossa. Tärkeisiin kattoturvallisuustuotteisiin kuuluvat kunnolliset seinä- ja lapetikkaat, sekä kulkusillat työkohteeseen.

Ilman kulkusiltoja voi olla mahdotonta esimerkiksi talviaikaan kulkea turvallisesti katolla.

Kun kanavistot on harjapuhdistettu, alipaineistusta pidetään vielä päällä ja kanavistoa ”tuuletetaan”, jotta viimeisetkin pölyn rippeet poistuvat.

4. Ilmanvaihtokoneen puhdistus ja tarkastus

Samassa yhteydessä ilmanvaihtokoneen kansi avataan ja koneen puhdistus aloitetaan. Koneen puhdistus tapahtuu useimmiten imuroimalla ja kostealla liinalla pyyhkimällä. Myös paineilmaa käytetään tilanteen mukaan.

Koneen puhdistuksen yhteydessä tarkistetaan visuaalisesti eri komponenttien kuntoa. Anturit, johdot, tiivisteet ja lämmöntalteenottokennon ohituspellin peltimoottori ovat tavallisia kohteita, joihin kiinnitetään huomiota. Myös kondenssiveden poisto katsotaan.

Iv-koneyksikön puhdistuksen jälkeen puhdistetaan puhaltimet ja tarkistetaan niiden yleinen kunto. Laakerit on hyvä tarkistaa samalla. Kuluneet laakerit aiheuttavat ääntä, joka kulkeutuu kanavistoa pitkin. Pahimmillaan heikkokuntoiset laakerit voivat kuumeta ja aiheuttaa jopa palovaaran. Tiettyihin puhaltimiin voidaan laakerit vaihtaa helposti samalla kertaa, mikäli tarvetta tälle on. Pientalojen vaihtovirtapuhaltimissa tyypillinen laakeri on malliltaan 608 (ulkohalkaisija 22mm, sisähalkaisija 8mm, ja leveys 7mm).

Lämmöntalteenottokenno eli LTO puhdistetaan joko paineilmalla tai pesemällä. Valintaan vaikuttaa kennon likaisuus, sekä vallitsevat olosuhteet ulkona. Kennon peseminen kovalla pakkasella saattaa johtaa kennon nopeaan jäätymiseen koneen käynnistyksen yhteydessä, mikä puolestaan estää ilmamäärämittausten luotettavan suorittamisen. Ilmanvaihtokone kyllä huolehtii kennon sulatuksesta, mutta se on usein aikavaa.

5. Irrotetut osat paikoilleen ja uudet suodattimet

Kun kaikki iv-koneesta irrotetut komponentit on käyty läpi, on aika kasata kone, ja asentaa uudet suodattimet.

Uudet suodattimet varmistavat ilmamäärämittausten luotettavan suorituksen. Likaisilla suodattimilla painehäviöt voivat olla merkittäviä, ja toisinaan ilma ei kulje lainkaan likaisten hienosuodattimien läpi.

Kuivumassa olleet venttiilit eli päätelaitteet asennetaan omille paikoilleen, ja alipaineistukseen käytetyt letkut ja sovittimet poistetaan. Raitisilmaventtiili puhdistetaan ja mahdollinen hyönteisverkko useimmiten poistetaan. Hyönteisverkon käyttöä ei tänä päivänä suositella sen nopean tukkeutumisen vuoksi. Tukkeutunut hyönteisverkko aiheuttaa asuntoon voimakkaan alipaineen, koska tuloilma ei pääse virtaamaan tiloihin vapaasti.

Kun kaikki ilmanvaihtojärjestelmän osat ovat puhtaat ja takaisin paikoillaan, on aika käynnistää ilmanvaihto ja suorittaa mahdolliset ilmamäärämittaukset.

Sen jälkeen onkin aika nauttia terveellisestä sisäilmasta.