Liiallinen alipaine syynä moniin ongelmiin

Alipaine on ongelma monissa asunnoissa

Alipaine kuriin oikeilla toimenpiteillä

Eikö takan hormi vedä kunnolla? Tuleeko takan sytytyksen aikana savut sisällä asuntoon? Onko ulko-ovi tai terassin ovi vaikea avata? Onko huoneilma pölyistä tai tunkkaista? Näissä edellä mainituissa tapauksissa suurimpana syynä on monesti asunnon liiallinen alipaine. Korvaavaa ilmaa ei tule tilalle samaa tahtia kuin sitä poistetaan.

Koneellinen poistoilmanvaihto

Jos asunnossanne on koneellinen poisto, alipainetilanteen aiheuttaa tyypillisesti se, ettei korvausilmaventtiileiden tai toiselta nimeltään raitisilmaventtiileiden kautta saada riittävästi raikasta ulkoilmaa poistuvan ilman tilalle. Tai sitten korvausilman saannista ei ole huolehdittu lainkaan, mikä on erittäin yleistä. Luonnollisesti myös poistoilmamäärien on oltava mitoituksiltaan kohteeseen sopivat.

Ulkoilma raitisilmaventtiileistä

Ikkunoiden karmeissa sijaitsevat karmiventtiilit ovat yksi keino tarjota korvausilmaa sisälle asuntoon. Karmiventtiilissä ilma kulkee kuitenkin melko pieniä kanavia tai rakoja pitkin, joten niiden kautta saatava ilmamäärä ei välttämättä riitä antamaan tarpeellista määrää korvausilmaa, jolloin loppuosa tarvittavasta ilmasta imetään erilaisten rakennevuotojen kautta. Karmiventtiilien lisäksi on suuri joukko muitakin venttiileitä joiden tehtävänä on kuljettaa hallitusti puhdasta korvausilmaa pihalta sisälle kotiin. Monesti venttiileissä on jonkinlainen säätö, jolla ilmantuloa voidaan rajoittaa. On myös termostaattisia venttiileitä, jotka kylmällä ilmalla säätyvät omatoimisesti pienemmälle. Etenkin talviaikaan kylmä korvausilma aiheuttaa herkemmin vedontunnetta, jolloin venttiileitä usein säädetään pienemmälle.

Taloyhtiöissä haastava tilanne

Koneellisella poistolla ja yhteiskanavistolla varustetussa taloyhtiössä äärimmäisen harvoin ollaan ilmanvaihdon suhteen sellaisessa tilanteessa mitä alunperin on tavoiteltu tai mihin se on säädetty. Muuttuvia tekijöitä on paljon. Esimerkiksi talviaikaan on hyvin yleistä, että monet asukkaat säätävät korvausilmaventtiilit pienemmälle, jonka lisäksi usein säätöjä tehdään myös poistoilmaventtiileihin. Joihinkin asuntoihin voi tämän seurauksena kohdistua paikoin erittäin suuria poistoilmavirtoja, ja myös alipaineisuudessa ilmenee eri asuntojen kesken, samassakin rakennuksessa, merkittäviä eroja. On hyvä muistaa, että aina kun sisääntulevan ilman määrää rajoitetaan, poistoilmalaitteiston tehon pysyessä samana, aiheuttaa se entistä enemmän alipainetta ja sitä kautta yhä suurempia ilmavuotoja rakenteiden kautta. Ilmaa ei voida poistaa enempää kuin mitä sitä saadaan tilalle.

Rakennevuodot tuovat epäpuhtauksia

Rakenteiden läpi virratessaan ilman mukana kulkeutuu aina epäpuhtauksia, hajuja ja pölyä sisällä asuntoon, mahdollisesti myös radonia, joten korvausilman on syytä aina tulla hallittuja reittejä pitkin. Kun koneellisen poiston kohteessa koetaan liiallisen alipaineen aiheuttamia ongelmia, on ensimmäinen askel mitata poistoilmamäärät, sekä tarkistaa korvausilman saatavuus. Usein on myös tarpeen dataloggereiden avulla tehdä pidempikestoisia mittauksia, jolloin selvemmin kyetään analysoimaan eri tilanteiden vaikutuksia ilmanvaihtoon. Näiden tulosten pohjalta tehdään tarvittavat jatkotoimenpiteet ja suunnitelmat.

Koneellinen tulo-/ poistoilmanvaihto

Täysin koneellisen ilmanvaihdon kohdalla sekä poisto-, että tuloilma kulkee puhaltimien kautta. Rakennuksen painesuhde ulkovaipan yli mitattuna tulee määräysten ja ohjeiden mukaan olla lievästi alipaineinen. Tällä halutaan estää kosteuden kulkeutuminen rakenteisiin.

Väärin säädettynä koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä voi aiheuttaa liiallisen alipaineen tai ylipaineen. Uudemmat talot ovat aiempaa tiiviimpiä, joten myös alipaine kasvaa helposti suuremmaksi, mikäli ilmanvaihtokoneen tulo- ja poistoilmamäärät ovat väärässä suhteessa keskenään. Siksi etenkin uudempien talojen kohdalla tulisi ilmanvaihdon säädön yhteydessä tarkistaa myös paine-ero rakennuksen ulkovaipan yli. 

Ilmanvaihdon suodattimilla suuri rooli

Suodattimia tulee tarkkailla säännöllisesti ja ne tulee vaihtaa vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kokemuksen mukaan päältäpäin on mahdoton sanoa onko hienosuodatinkasetti vielä käyttökunnossa vai ei. Sen vuoksi suodattimen vaihtaminen uuteen on lähtökohtaisesti ainoa oikea vaihtoehto, kun halutaan olla varmoja että tuloilma kulkee suodattimen läpi suunnitellusti. Likaiset tuloilman suodattimet voivat aiheuttaa erittäin merkittävän alipaineen asuntoon.

Hyönteisverkko yksi ongelman aiheuttajista

tukkeutunut hyönteisverkko

Vieläkin kohtuullisen usein tulee vastaan pientalokohteita, joissa asukkaat ovat myös pitkään ihmetelleet suurta alipainetta ja ongelmia mm. takan käytössä. Huoltotoimien yhteydessä syyksi olemme nopeasti löytäneet tukkeutuneen hyönteisverkon raitisilmasäleikön takaa. Nykyisin hyönteisverkkoja ei enää tule ohjeiden mukaan käyttää raitisilmasäleikköjen takana, mutta aiemmin niitä käytettiin estämään hyönteisten kulkeutuminen kanavistoon. Tukkeutunut hyönteisverkko estää kokonaan raittiin ilman virtauksen ilmanvaihtokoneelle ja siitä edelleen huoneisiin. Koneellisen ilmanvaihdon kohdalla säännöllinen huolto ja toiminnan tarkkaileminen on ensiarvoisen tärkeää, koska huoltamattomana ilmanvaihto ei toimi enää lainkaan siten kun sen on suunniteltu toimivan.

Painovoimainen ilmanvaihto

Myös painovoimaisen eli luonnollisen ilmanvaihdon kohdalla saattaa syntyä liiallista alipaineisuutta, mikäli korvausilman saannista ei ole huolehdittu riittävällä tavalla. Tämän ilmanvaihtotavan rakennukset ovat yleisesti vanhempia, tavallisesti ennen 80-lukua rakennettuja, joten rakenteet eivät aina ole kovinkaan tiiviitä verrattuna tämän päivän rakennuksiin. Tyypillisiä alipaineisuuden aiheuttamia vuotokohtia ovat lattian ja seinän väliset liitoskohdat, sekä ikkunoiden ympärystät. Monesti myös pistorasioista tulee likaista vuotoilmaa sisään asuntoon. Painovoimaisella ilmanvaihdolla ei saavuteta samanlaista alipaineisuutta mitä koneellisen poiston kohdalla, mutta ongelmat voivat kuitenkin olla lähes vastaavat.

Puutu ongelmiin nopeasti ja ennaltaehkäisevästi

Ilmanvaihdolla on suuri merkitys rakennusten ja meidän ihmisten hyvinvointiin. Kun kaikki toimii, on hyvä hengittää, kosteus ja hajut poistuvat tehokkaasti, siivouksen tarve on pienempi. Toimivaan ilmanvaihtoon ei useinkaan kiinnitetä huomiota ja koko ilmanvaihdon tärkeys unohtuu. Monesti ilmanvaihdon ongelmat kehittyvät niin pitkän ajan kuluessa, etteivät asukkaat itse edes tiedosta ongelmien olemassa oloa. Totutaan siihen että ikkunat pysyvät pitkään huurtuneina suihkun jälkeen tai että keittiön käryt leviävät pitkin asuntoa. 

Alipaineisuus on tärkeää hoitaa kuntoon

Älä turhaan kärsi alipaineisen ilmanvaihdon aiheuttamista ongelmista, vaan pyydä meidät paikalle. Mittaamme ja halutessasi korjaamme tilanteen. Tiedämme mikä on mahdollista ja kerromme sinulle tarkasti, miten saadaan aikaiseksi paras mahdollinen lopputulos.

Alipaineisuuden pienentämisellä saadaan merkittäviä vaikutuksia asuinmukavuuteen.